REGULAMIN

 1. Organizator przydziela powierzchnię handlową uwzględniając  życzenia Wystawcy (najemcy) , w miarę posiadanych możliwości i warunków organizacyjno-technicznych.
 2. Wystawca (najemca) ma prawo do udostępnienia całości lub części powierzchni handlowej innemu podmiotowi jedynie za uprzednią zgodą Organizatora.
 3. Wystawca (najemca) ponosi pełną odpowiedzialność  za działania i zaniechania innych podmiotów, jak i zaniechania własne.
 4. Wystawca (najemca) ma prawo eksponować i reklamować swoje produkty wyłącznie na przydzielonej powierzchni wystawienniczej , pod warunkiem że nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców (najemców) . Wystawca (najemca) nie ma prawa używania urządzeń nagłaśniających.
 5. Umieszczenie reklam Wystawcy (najemcy) poza obrębem wykupionego stoiska może mieć miejsce za dodatkową opłatą oraz po uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem oraz otrzymaniu pisemnej zgody.
 6. Na terenie Bazaru Dawna Pralnia obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 7. Zabronione jest wnoszenie na teren Bazaru Dawna Pralnia broni,materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych.
 8. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych.
 9. Jeżeli osoba która posiada rezerwację nie zajmie zarezerwowanego miejsca w dniu handlowym do godz. 9.30 Organizator może to miejsce wynająć innemu najemcy.
 10. Wystawcy (najemcy) są zobowiązani do  posiadania dowodu zapłaty za wynajem stoiska handlowego i okazania go na prośbę Organizatora.
 11. Energia elektryczna na stoisku handlowym może być wykorzystana tylko do celów związanych z działalnością handlową , w innym przypadku może zostać zablokowany jej dopływ.
 12. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z energią elektryczną należy natychmiast powiadomić Organizatora , nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw .
 13. Wystawca (najemca) zobowiązuje się prowadzić swoją działalność na stoisku zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP , P.Poż . przepisami sanitarnymi , ochrony środowiska i wszelkimi innymi obowiązującymi branże w ramach której Wystawca (najemca) prowadzi działalność na Bazarze Dawna Pralnia

Informacja o administratorze danych i prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MECENAS NIERUCHOMOŚCI S.C. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MECENAS NIERUCHOMOŚCI S.C. , ul. Krakowska 180 , 52-015 Wrocław ; NIP: 899-230-46-40
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym dla ewidencji sprzedaży oraz kontaktu z kupującym , na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne , jednak uprzedza się , że jest ono konieczne dla realizacji zamówień . Brak podania tych danych uniemożliwi realizację takich zamówień.
 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , jak również prawo do wycofania gody , wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych . Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie , które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych w pkt.2 .
 1. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom , z którymi ostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych , jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie , godnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego , jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych prze Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować ze mną pod adresem biuro@bazardawnapralnia.pl  lub pisemnie .
 1. Informujemy , że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Formularz zbierania danych

Adres do faktury


Adres wysyłkowy